Regulamin konkursu „Zdrowe przepisy na jesień z FRoSTA”

I. Postanowienia ogólne konkursu

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie „Zdrowe przepisy na jesień z FRoSTA” (zwanym dalej „Konkursem”) prowadzonym na blogu www.lifemanagerka.pl (zwanym dalej „Blogiem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest firma JBcomm Sp. z o.o., ul. Mochnackiego 4/69, 02-042 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na Blogu www.lifemanagerka.pl
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  2. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora ani autora Bloga;
 4. Konkurs trwa od 10.11.2017 do 19.11.2017 do godziny 23:59
 5. Zadaniem konkursowym jest przesłanie na adres mailowy kontakt@lifemanagerka.pl ulubionego, autorskiego przepisu na pełnowartościowy posiłek z wykorzystaniem warzyw/owoców sezonowych i/lub mrożonek. Przepis ten powinien być zdrowy, smaczny i nieskomplikowany. W tytule maila powinno znaleźć się hasło „Konkurs z FRoSTA”.
 6. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 27.11.2017
 8. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza dóbr osób trzecich.
 9. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące treści odpowiedzi konkursowych zgłoszonych w Konkursie, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.
 10. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanych prac konkursowych w celu zamieszczenia ich na Blogu.
 11. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem.
 12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

IV. Przyznanie nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie są zestawy składające się z:
  • blendera Russel Hobbs Mix & Go o wartości 120 zł
  • torby termicznej FR0STA o wartości 30 zł
 1. Organizator Konkursu przyznaje 3 nagrody, po jednej dla każdego Uczestnika, którego odpowiedź konkursowa zostanie uznana za najlepszą.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja, w skład której wchodzą autor Bloga oraz przedstawiciel Organizatora.
 3. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 4. Wszelkie koszty związane z przyznaniem nagrody ponosi Organizator.
 5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.
 6. Laureat powinien skontaktować się z autorką bloga poprzez adres mailowy: kontakt@lifemanagerka.pl w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej. Po tym terminie laureat traci prawo do nagrody, a otrzymuje ją kolejny wybrany przez Komisję Uczestnik Konkursu.
 7. Treść wiadomości e-mail, o której mowa  w pkt. 7 powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy
 8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
 9. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail kontakt@lifemanagerka.pl
 4. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie www.lifemanagerka.pl/regulamin-frosta
 6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.