Składki ZUS i zmiany w 2019 roku – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Zapraszam Was dzisiaj na drugą część poradnika dla początkujących przedsiębiorców, który tworzę z olbrzymią pomocą mojej księgowej. Przypomnę, że jednocześnie prowadzimy zrzutkę na rehabilitację dla pani Róży, więc jeśli treści zawarte w tym wpisie okażą się dla Was cenne lub pomocne – będziemy bardzo wdzięczne za wsparcie!

No to lecimy z tym ZUS-em, koszmarem wszystkich początkujących przedsiębiorców… Trzeba jednak przyznać, że teraz trochę się na tym polu pozmieniało i na początku naprawdę nie jest tak źle 🙂 zobaczcie sami!

Składki ZUS na początku działalności (ulga na start)

Mamy tutaj możliwość skorzystania z dwóch opcji:

 • Działalność nieewidencjonowana – nierejestrowana (art. 5 prawa przedsiębiorców) – nie ma żadnych składek (o działalności nierejestrowanej będzie cały następny wpis w tej serii)
 • Ulga na start  (art. 18 prawa przedsiębiorców) – przez okres 6 miesięcy opłacana jest tylko składka zdrowotna. Obecnie wynosi ona 319,94 zł 

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Przedsiębiorca, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmuje ją ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywał w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Mała wskazówka – lepiej jest rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej od 2 dnia miesiąca niż zgłaszać się od razu z 1 dniem miesiąca.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawa Przedsiębiorców, ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych, jednak liczyć należy pełne miesiące ulgi. Oznacza to, że jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przypadnie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten obowiązkowo należy wliczyć do 6 miesięcy trwania ulgi. Natomiast jeśli działalność gospodarczą przedsiębiorca rozpocznie w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego (np. 2-go dnia miesiąca), miesiąca tego nie należy wliczać do 6-miesięcznego okresu obowiązywania ulgi na start.

Na przykład, załóżmy że przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działalności 1 stycznia 2019 roku. Okres 6 miesięcy zwolnienia ze składek ZUS społecznych w jego przypadku upłynie 30 czerwca 2019 roku.
Gdyby ten sam przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 2 stycznia 2019, wówczas okres 6 miesięcy zwolnienia ze składek ZUS społecznych upłynie 31 lipca 2019.

Preferencyjny ZUS

Po tym okresie podatnik ma prawo do tzw. małego ZUS-u czyli na zasadach preferencyjnych (art. 18a ustawy systemowej). W 2018 roku minimalne składki wynoszą: 503,84 zł
ZUS na zasadach preferencyjnych podatnik może płacić przez okres 24 miesięcy czyli 2 lata. Opłaca wówczas składkę społeczną oraz składkę zdrowotną. Obecnie taka składka społeczna bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi 183,90 zł. Natomiast z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 199,34 zł.
Do tego dochodzi składka zdrowotna 319,94 zł 

Czyli jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, co miesiąc będzie wpłacał na ZUS 519,28 zł.

I tutaj podobnie, jak w przypadku ulgi na start:

Z małego ZUSu mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmują ją ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zakończenia.Dodatkowo nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Duży ZUS

W 2018 roku minimalne składki wynoszą: 1163,39 zł.
Podatnik opłaca wówczas składkę społeczną, składkę zdrowotną oraz składkę na Fundusz Pracy, jeśli nie jest z niej zwolniony (np. z uwagi na to, iż ukończył 60. rok życia w przypadku mężczyzn lub 55. rok życia w przypadku kobiet). Obecnie taka składka społeczna bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi: 778,14 zł
Natomiast z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 843,45 zł. Do tego dodajemy składkę zdrowotną 319,94 zł i składkę na Fundusz Pracy 65,31 zł. 

Czyli jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to co miesiąc zasila konto ZUS kwotą 1228,70 zł

Składki te można dobrowolnie zwiększyć.  Rozwiązanie to jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców i korzystne na pewno dla tych, którzy w niedalekiej przyszłości myślą o emeryturze bądź zasiłku macierzyńskim. Z tego samego powodu niektórzy decydują się, aby przejść na duży ZUS szybciej, niż po 2 latach. 

Zmiany w ZUS 2019 

Od Nowego Roku 2019, zostanie wprowadzona jeszcze jedna ulga ZUS, gdzie podstawa składek ZUS będzie uzależniona od przychodu przedsiębiorcy. Kwoty składek będą uzależnione od przychodu z zeszłego roku i będą w granicach od 500 zł do 1200 zł (musimy pamiętać że ubezpieczenie zdrowotne nie podlega nowym przepisom).

Dla kogo będzie dostępne takie rozwiązanie?

Dla osób, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły w skali roku 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (63 000 zł), prowadzące działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym PRZEZ CO NAJMNIEJ 60 DNI KALENDARZOWYCH, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie..

Jak w każdej uldze są też wyłączenia, dlatego nawet gdy zostanie spełnione kryterium niskiego przychodu, przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie będzie mógł skorzystać z możliwości opłacania niższych składek, jeśli:

 • w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni kalendarzowych,
 • spełnia warunki określone dla tzw. ulgi na start oraz obowiązującej obecnie 24-miesięcznej ulgi dla rozpoczynających działalność,
 • wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na którego rzecz przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności,
 • w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
 • w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy systemowej  (m.in. twórca, artysta, przedstawiciel wolnego zawodu, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoba prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół)
 • przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej opłacał składki uzależnione od wysokości przychodu.

JAK OBLICZYĆ PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH NOWEJ ULGI ZUS 2019 (wysokość składek zależna od przychodu uzyskanego w ubiegłym roku)

Dla zweryfikowania kryterium przychodu oraz obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, niezbędne jest zestawienie dwóch wartości:

 • kwoty rocznego przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
 • liczby dni prowadzenia tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym (w odniesieniu do 2018 r. – jeśli przedsiębiorca prowadził działalność przez cały rok, to będzie to 365 dni, jeśli zaś w 2018 r. przedsiębiorca rozpoczął, zakończył lub zawiesił działalność gospodarczą, wówczas należy obliczyć liczbę dni FAKTYCZNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI gospodarczej). Ustalając liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej, należy uwzględnić wszystkie dni kalendarzowe (a więc również m.in. święta, niedziele).

W sytuacji gdy przedsiębiorca rozpoczął (lub zakończył) prowadzenie działalności w trakcie poprzedniego roku, ROCZNY LIMIT PRZYCHODU ustalać będziemy przy użyciu następującego wzoru:

30-krotność minimalnego wynagrodzenia (czyli 63 000) dzielimy przez 365 dni i mnożymy przez liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku. 

Oznacza to, że limit przychodu dla takiego przedsiębiorcy nie będzie stanowić kwota 63 000 zł, tylko wyliczona proporcja zgodnie z powyższym wzorem. Następnie możemy przejść do obliczenia średniego miesięcznego przychodu z działalności osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ustalać go będziemy przy użyciu następującego wzoru:

Roczny przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i mnożymy przez 30.

Teraz możemy przystąpić do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Średni miesięczny przychód z działalności uzyskany w poprzednim roku należy pomnożyć przez WSPÓŁCZYNNIK, którego wysokość na każdy rok kalendarzowy będzie ogłaszana przez Prezesa ZUS. 

Sposób obliczenia współczynnika został określony w art. 18c ust. 5 ustawy systemowej (po nowelizacji) i będzie on obliczany według następującego wzoru:

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok kalendarzowy dzielimy przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego i mnożymy przez 0,24.

Po ogłoszeniu przez Prezesa ZUS obowiązującego współczynnika (ogłoszenie musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), będzie można przystąpić do obliczenia obowiązującej przedsiębiorcę minimalnej podstawy wymiaru składek. Będzie ona obliczana według wzoru:

ŚREDNI MIESIĘCZNY PRZYCHÓD X WSPÓŁCZYNNIK = PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK

Czyli podsumowując, jak wygląda wyliczenie podstawy składek nowej ulgi ZUS 2019:

 1. W pierwszej kolejności obliczamy roczny limit przychodu (za ubiegły rok) dla danego  przedsiębiorcy, który uprawnia go do skorzystania z nowej ulgi ZUS od stycznia 2019 roku.
 2. Następnie obliczamy ile wynosi średni miesięczny przychód danego przedsiębiorcy osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. Na końcu obliczamy podstawę wymiaru składek na podstawie której będziemy już mogli wyliczyć, ile wniosą składki ZUS od stycznia 2019 w ramach nowej ulgi dla danego przedsiębiorcy. 

Wszystko, co musisz wiedzieć o składkach ZUS – podsumowanie

Tak więc podsumowując – osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może liczyć na opłacanie samej składki zdrowotnej (obecnie wynosi ona 319,94 zł ) przez okres 6 miesięcy. 

Po tym czasie ma prawo do małego ZUSu czyli na zasadach preferencyjnych przez okres 24 miesięcy (503,84 zł lub 519,28 zł).

Następnie, jeśli spełnia warunki, może korzystać z nowej ulgi która wejdzie w styczniu 2019, gdzie składki ZUS będą uzależnione od przychodu przedsiębiorcy – z tej ulgi przedsiębiorca będzie mógł korzystać przez okres 36 miesięcy. 

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca przykładowo prowadzi działalność przez 6 lat i przez cały czas osiąga niskie przychody, to tylko przez okres 3 lat będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od najniższej podstawy oskładkowania (czyli ustalonej od przychodu), a przez pozostałe 3 lata – na zasadach ogólnych, tj. od zadeklarowanej podstawy nie niższej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (duży ZUS –1163,39 zł lub 1228,70 zł).

Jednak 6 miesięcy w ramach Ulgi na Start to dość sporo czasu aby móc pozyskać nowych kontrahentów i zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa.

Składki ZUS – kilka słów ode mnie z perspektywy przedsiębiorcy 

Tym razem też dorzucę coś od siebie… Zakładałam firmę w czasach, kiedy nie było jeszcze ulgi na start i oczywiście nie było możliwości opłacania składek ZUS w oparciu o przychód. Oznacza to, że przez 2 lata korzystałam z tzw. małego ZUS-u, a od prawie dwóch lat opłacam duży. Od początku zdecydowałam się też na płacenie ubezpieczenia chorobowego, więc obowiązują mnie te wyższe składki (aktualnie 1228,70 zł). I powiem szczerze, że choć kiedyś ta kwota mnie przerażała i wydawało mi się, że przez nią szybko pójdę z torbami, tak w rzeczywistości ten ZUS nie spędza mi snu z powiek. Wszystko jest kwestią podejścia, od początku nie uważam tych pieniędzy za swoje… Kiedy wiem, że w danym miesiącu zarobię np. 1500 zł, to myślę sobie, że nie zarobiłam nic. 

To co jest ważne na freelancingu, to posiadanie poduszki finansowej, z której możemy skorzystać, kiedy mamy jakiś przestój w pracy lub opóźnienia w płatnościach ze strony klientów. Moim zdaniem takie oszczędności powinny wynosić minimum 3, a najlepiej co najmniej 5-krotność miesięcznych składek ZUS. Sama ostatnio musiałam aż dwukrotnie skorzystać z mojej poduszki, bo trafiło mi się dwóch nieterminowych klientów… Nie wiem co by było, gdybym nie miała tego zabezpieczenia finansowego. 

Więc już tak całkiem podsumowując – nie bójcie się tego ZUS-u. Pamiętajcie, że pracując na etacie też Was on obowiązuje, tylko płaci go za Was pracodawca, ale to wciąż są Wasze pieniądze. Na swoim wszystko jest w Waszych rękach, co ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że macie pewność, że wszystko jest opłacane na czas i nie spotka Was żadna przykra niespodzianka np. podczas wizyty w przychodni, kiedy ktoś Was poinformuje, że nie przysługuje Wam ubezpieczenie. Minus widzę głównie taki, że co miesiąc wyraźnie widzę, ile pieniędzy wydaję na ZUS i jak bardzo z tego nie korzystam, bo i tak do wielu lekarzy muszę chodzić prywatnie. 

Polecam Wam też poprzedni wpis napisany z panią Różą:

Co wybrać na freelancingu? Umowa o dzieło, umowa zlecenie czy własna działalność gospodarcza?

I już zapraszam na następny, o działalności nierejestrowanej 🙂 przypominam też o zrzutce na rehabilitację autorki tego artykułu, czyli pani Róży. Liczy się każda wpłata 🙂

Link do zrzutki

Służę też namiarami na p. Różę, jeśli ktoś potrzebuje dobrej księgowej 🙂

Mam nadzieję, że teraz składki ZUS nie mają przed Wami tajemnic i wiecie też, jakich zmian na tym polu spodziewać się w 2019 roku. 

Kategorie: Freelance

W dużym skrócie - freelancerka, pasjonatka zdrowego i uważnego stylu życia, miłośniczka Warszawy, psów i kuchni roślinnej. LifeManagerka.pl to blog lifestylowy, którego tematem przewodnim jest szeroko pojęte, umiejętne zarządzanie swoim własnym życiem. Począwszy od odpowiedniego odżywiania i regularnej aktywności fizycznej, poprzez rozwój osobisty, a skończywszy na licznych detalach, które czynią nasze życie lepszym, prostszym i szczęśliwszym.